γνωμικό…

– Κάθε γνώση που προστίθεται είναι προσθήκη στην ανθρώπινη δύναμη. Κουίντος Οράτιος Φλάκος (65 – 8)

... »

quote

– Even the darkest night will end. And the sun will rise again… Sylvia Miche

... »

Nils Frahm

Nils Frahm had an early introduction to music, learning the piano throughout his childhood. It was through this that Nils

... »

Pin It on Pinterest

Share This